Burn-out Preventie Programma

‘Burn-out blijft toenemen, dus we doen met z’n allen nog steeds iets verkeerd.’

Bron: Intermediair

  • Maak je je zorgen over de werkdruk bij je medewerkers?
  • Zie je signalen als vermoeidheid, prikkelbaarheid of emotioneel reageren?
  • En wil je voorkomen dat je medewerker langdurig uitvalt?

ENKELE FEITEN OP EEN RIJ

  • TNO rapporteert dat 22% van het ziekteverzuim gerelateerd is aan psychische klachten zoals overspannenheid en burn-out;
  • Ruim 14% van de werknemers meldt jaarlijks burn-out klachten;
  • Uit onderzoek van Zilveren Kruis blijkt dat de kosten voor een medewerker die uitvalt met een burn-out gemiddeld € 60.00 De werkgever is volgens de wetgeving verplicht om het salaris door te bepalen, los van eventuele dure verzuimverzekeringen die afgesloten zijn
  • Volgens andere onderzoeken liggen deze cijfers echter nog hoger: gemiddeld boven de € 70.000 wanneer indirecte kosten zoals bijvoorbeeld inhuur van tijdelijke vervanging meegerekend worden.
  • De druk op de overige medewerkers wordt groter omdat er ervaring en mogelijk expertise wegvalt die niet zomaar te vervangen is. Met minder medewerkers moet meer werk gedaan worden.
  • Als er al (tijdelijke) vervanging komt, zal deze eerst ingewerkt moeten worden. Werk dat is blijven liggen moet overgenomen worden. De kans op overbelasting van medewerkers wordt weer groter, met alle mogelijke gevolgen van dien.

Maar misschien nog wel het allerbelangrijkste: Welke impact heeft het op de betreffende medewerker. De vraag is of hij überhaupt volledig herstelt. Wellicht kan of wil hij na deze herstelperiode niet meer in zijn oude functie terugkeren.

BIJ DRIE VAN DE VIER MENSEN (75%!) MET EEN BURN-OUT IS NIET DUIDELIJK WAT DE WERKELIJKE OORZAAK IS (Bron: Intermediair)

Stressklachten worden vaak gerelateerd aan werkdruk. Maar waarom wordt de ene medewerker juist productiever, terwijl de andere onder de druk lijkt te bezwijken?

De benaming burn-out geeft het eindpunt van het totale proces goed weer. Het begint bij vermoeidheid en komt uit bij uitputting. Maar hoe gek het ook klinkt: de aanleiding tot dit proces is veelal positief. Mensen met een burn-out zijn vaak zo bezield en zo betrokken bij hun werk en omgeving dat ze zich daar vol enthousiasme voor inzetten. Het probleem is echter dat er meestal geen rem zit op dit enthousiasme. En dan ligt een burn-out op de loer.

Let wel, het gaat hier niet per definitie om mensen die zichtbaar enthousiast en uitbundig in het leven staan. Vooral de medewerker die de innerlijke variant van enthousiasme bezit blijkt gevoelig voor burn-out. De medewerker die om anderen geeft, die betrokken is, die graag wat voor de ander doet.

Het ontbreken van de rem op dit innerlijk enthousiasme komt voort uit patronen van vroeger. Er werd van je verwacht dat je geen rem had op aardig zijn voor je broertjes of zusjes, of jezelf onzichtbaar maken voor je ouders. Je paste je gedrag aan, om vooral maar lief gevonden te worden. En er was geen ontsnappen aan. Ooit een vierjarige gezien die zijn spullen pakte en het ouderlijk huis verliet omdat hij zich te veel moest aanpassen?

Eigenlijk ontbreekt die rem niet echt. Hij zit in je, maar door de innerlijke patronen die je aangepast gedrag veroorzaken durf je die rem er niet op te zetten. Want wat zullen anderen van mij vinden als ik ook eens voor mijzelf opkom? Zulk ongeremd enthousiasme blijkt een ideale voedingsbodem voor burn-out.

WAT KAN IK VOOR JOU DOEN

In de Burn-out Preventie Programma help ik medewerkers inzicht te krijgen in hun burn-out gevoeligheid en de hiervoor onderliggende patronen.

Om inzicht te krijgen in de natuurlijke kwaliteiten in relatie tot de persoonlijke en zakelijke ontwikkeling werk ik met de ACT®-meting. ACT® (Analytical Competence Tool) is een innovatieve en krachtige psychoanalytische meetmethode die (online) individuele competenties in kaart brengt. De meting combineert tekst met beeld en maakt een onderscheid tussen natuurlijke en aangeleerde competenties.

Deze basismeting wordt gecombineerd met de ACT® Burn-Out meting. Deze brengt in beeld hoe groot de gevoeligheid is voor een burn-out, de kans is dat deze daadwerkelijk optreedt wanneer er lange periode van druk ervaren wordt én wat hiervoor de onderliggende patronen zijn.

HOE ZIET HET TRAJECT ER UIT

Over een periode van 6 maanden gaan we gericht aan de slag. In 6 Face-to-Face gesprekken werken we volgens de Circle of Change (Human Being Management)  om via Zelfreflectie en Bewustwording inzicht te krijgen in de innerlijke patronen. En hiermee in het aangepaste gedrag. Kortom: zijn energielek wordt zichtbaar.

Dit inzicht wordt in de derde stap, het vergroten van Beslisruimte, naar de praktijk vertaald. Dat gebeurt in reële situaties, waarin de medewerker uitgedaagd wordt op dat gebied waar het energielek zit. Daarbij staat de vraag centraal: Blijf ik meegaan met mijn innerlijk patroon, of maak ik een andere keuze? Want na zelfreflectie en bewustwording is er vanaf nu een nieuwe mogelijkheid, namelijk bewust afwijken van het oude innerlijke patroon. De laatste stap is het nemen van Verantwoordelijkheid. Iedere praktijksituatie wordt volgens deze cirkel onderzocht en, indien niet functioneel, bijgestuurd.

Benieuwd naar het Burn-out Preventie Programma?

Stuur me een mail op info@outhentiekcoaching.nl of bel me op 06-144 565 60. Graag beantwoord ik al je vragen en vertel je meer over het Burn-out Preventie Programma!