Leveringsvoorwaarden Outhentiek Coaching

Artikel 1. Definities

1.1 In deze leveringsvoorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de wederpartij van Outhentiek Coaching. Cliënt: de natuurlijke persoon, tevens opdrachtgever, die door Outhentiek Coaching wordt begeleid of de door de opdrachtgever aangewezen natuurlijke persoon die door Outhentiek Coaching is geaccepteerd en die zelf op vrijwillige basis heeft gekozen voor begeleiding door Outhentiek Coaching en tevens heeft ingestemd met de bepalingen uit deze leveringsvoorwaarden die voor hem/haar van toepassing zijn. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Outhentiek Coaching.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Outhentiek Coaching gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Outhentiek Coaching verrichtte handelingen. 2.2 Door ondertekening van een offerte met Outhentiek Coaching verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat. 2.3 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. 2.4 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 2.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Outhentiek Coaching en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. 2.6 Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan Outhentiek Coaching wenst te verstrekken, dient hij Outhentiek Coaching, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes en uitvoering

3.1 De door Outhentiek Coaching gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden op papier. 3.2 Outhentiek Coaching is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 30 dagen aan Outhentiek Coaching wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven. 3.3 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Outhentiek Coaching zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde (eventueel mondelinge) overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. 3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Outhentiek Coaching niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 3.6 Eventuele kortingen hebben alleen betrekking op de gehele offerte. Wanneer een gedeelte van de opdracht wordt verricht, en de overige deel wordt geannuleerd, vervalt automatisch ook de korting. 3.7 Bij annulering van de opdracht wordt de status opgemaakt van de gemaakte kosten. Deze kosten worden in rekening gebracht vermeerderd met de onderzoekskosten en administratie kosten. Minimale annuleringskosten zijn 20% van de oorspronkelijke factuur.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

4.1 In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Outhentiek Coaching gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. 4.2 Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Outhentiek Coaching van toepassing zijnde wet- en regelgeving. 4.3 Facturatie over de afgenomen diensten vindt plaats aan het eind van de betreffende maand. 4.4 Betaling van het factuurbedrag dient binnen 14 – 30 dagen (afhankelijk van de gemaakte afspraak) na factuurdatum te geschieden, op de door Outhentiek Coaching aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. 4.5 Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever. 4.6 De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte ondertekend heeft. 4.7 Indien na het verstrijken van de termijn door Outhentiek Coaching nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door Outhentiek Coaching gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag. 4.8 De opdrachtgever verricht de aan Outhentiek Coaching verschuldigde betalingen, tenzij anders overeengekomen, zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan Outhentiek Coaching heeft verstrekt. 4.9 Annulering van kandidaten of opdrachten hebben de volgende verrekening: tot een maand voor de opdracht is geen betaling verschuldigd, bij annulering tussen een maand en twee weken voor de uitvoering van de opdracht is 50% van het overeengekomen bedrag verschuldigd en bij annulering binnen twee weken voor de opdracht is gehele betaling van de opdracht verschuldigd. 4.10 Een individueel begeleidings- of coaching gesprek kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos geannuleerd of verplaatst worden. Bij afzegging binnen 48 uur is Outhentiek Coaching gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever dan wel de cliënt niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.

Artikel 5. Verplichtingen van de opdrachtgever

5.1 De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige betaling van de factuur en het tijdig aanmelden van kandidaten.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

6.1 Outhentiek Coaching zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Outhentiek Coaching heeft een inspanningsverplichting jegens de opdrachtgever; nooit een resultaatverplichting. 6.2 Outhentiek Coaching wijst de opdrachtgever erop dat aanvaarding van (loopbaan) begeleiding of coaching door de cliënt niet mag worden beschouwd als een toezegging tot beëindiging van het dienstverband, erkenning van de noodzaak tot vertrek, erkenning van incompetentie of het bestaan van een onwerkbare situatie. De begeleiding zal niet kunnen en mogen dienen als argument voor ontslag. De begeleiding door Outhentiek Coaching zal de rechtspositie van de opdrachtgever en cliënt niet beïnvloeden. Zij behouden beiden hun rechten en vrijheden.

6.3 Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Outhentiek Coaching steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties. 6.4 Opdrachtgever vrijwaart Outhentiek Coaching voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is. Outhentiek Coaching zal geen werkzaamheden of andere prestaties die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen uitvoeren, en is hier dus niet aansprakelijk voor. 6.5 Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf werkdagen nadat de opdrachtgever van enig klachtwaardig handelen redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen maar in elk geval binnen vijf werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Outhentiek Coaching te worden meegedeeld.

Artikel 7. Vertrouwelijkheid

  1. Iedere partij zal naar derden toe strikte vertrouwelijkheid in acht nemen met betrekking tot de ontvangen informatie van en over de wederpartij. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 7.2Indien en voor zover Outhentiek Coaching schriftelijk rapport uitbrengt aan de opdrachtgever, niet zijnde de cliënt, zal de cliënt het rapport vooraf mogen inzien. 7.3 De opdrachtgever en/of de cliënt mogen bij het intakegesprek geen belangrijke gegevens van psychische, sociale, juridische of justitiële aard achterhouden die de voortgang van de begeleiding kunnen belemmeren.

Artikel 8. Wijzigingen, nazorg en meerwerk

8.1 Indien Outhentiek Coaching op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan Outhentiek Coaching worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Outhentiek Coaching. Outhentiek Coaching is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. 8.2 Voor zover voor de diensten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Outhentiek Coaching opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties. 8.3 Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Outhentiek Coaching van toepassing zijnde wet- en regelgeving. 

Artikel 9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht is Outhentiek Coaching gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn. 9.2 Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd. 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Outhentiek Coaching is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever en/of cliënt heeft genomen, als dan niet in overleg met Outhentiek Coaching. Opdrachtgever en/of cliënt zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes. 10.2 Outhentiek Coaching is voorts slechts aansprakelijk voor tekortkomingen bij de uitvoering van haar dienstverlening, indien en voor zover deze aantoonbaar het gevolg zijn van grove nalatigheid of grove tekortkoming. 10.3 De aansprakelijkheid van Outhentiek Coaching is beperkt tot het bedrag van de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 10.4 Elke aansprakelijkheid van Outhentiek Coaching voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 11. Diverse bepalingen

11.1 Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. 11.2 Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 11.3 Outhentiek Coaching kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.